Header Image
 
Menu główne
Start
Kalendarz wydarzeń i rezerwacji
Wiadomości - lista
Dojazd do Zegrza
SMS-y, e-maile i inne
Pogoda dla naszej "Bazy Wypadowej" nad Zegrzem
Linki
Napisz do nas
Szukaj
FAQ
Księga Gości
Logowanie
Jeżeli masz problemy z zalogowaniem wpisz w adres www.wodniacypruszkow.eu (ważne jest aby końcówka była właśnie "eu". Lub zajżyj do FAQ

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Dodaj do ulubionych
 
 
 
Inne menu
Administrator
Nagłówki RSS
Start arrow Wiadomości - lista arrow Wiadomości z pl.rec.zeglarstwo arrow Piekło na ziemi
Piekło na ziemi Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: admin   
17.06.2008.

Piekło na ziemi

Istnieją miejsca na naszej planecie, które przypominają dosłownie piekło na ziemi ... a place that you’d think was conceived by minds of apocalyptic science fiction writers… but is however quite real… miejsca, które chcemy myśleć został pomyślany przez umysły apocalyptic pisarzy science fiction… ale jednak jest całkiem realne…

A place, closed off to the tourists, a place where no photographers are allowed to go… and those that do, get their cameras taken away and arrested by the police….. A miejsce, zamkniętych dla turystów, fotografów miejsce, gdzie nie są dozwolone, aby przejść… i tych, które, uzyskać ich kamery zabiorą i aresztowany przez policję… ..

Dziś odbędziemy podróż do Indii, a dokładniej do Chittagong.
Powierzchnia Chittagong wynosi 144 000 км² zaś jego populacja 144 milionów ludzi.
Na kilku plażach wokół tego terenu widać zacumowane statki widoczne także z kosmosu.What are we looking at? Jakie są już na nas?

This is a city of ShipBreakers. Jest to miasto ShipBreakers.
Along the southeast coast of Bangladesh are the ship breaking installations, where immense ocean freighters and tankers are torn apart by hundreds of gritty, lean, strong, bronze-skinned, men--by manual labor. Wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Bangladesz są statku zerwania instalacji, gdzie ogromne oceanu freighters i tankowce są poza rozerwana przez setki ziarnistej, chude, silny, brąz-skóry, mężczyźni - praca ręczna.

These ShipBreakers scrap the world's ships with little more than their bare hands. Te ShipBreakers złomu na świat na statkach o nieco więcej niż ich gołymi rękami.


Despite wretched conditions, they say it is better to work and die than to starve and die. Pomimo wretched warunki, oni mówia lepiej jest pracować i umrzeć niż starve i umiera.


Over thirty thousand men come here to disassemble old, rusting ships that the First Nations of the world discard on the beaches of India. Ponad trzydzieści tysięcy ludzi tu, aby rozbierać stare, rusting, że pierwsze statki Narodów w świat wylać na plażach Indie.
And by discard, I mean sell as scraps. A by odrzucić, mam na myśli sprzedaż w wiadomościach.


Using blow torches, sledgehammers, chisels and wedges workers break the mammouth steel behemoths. Korzystanie cios pochodnie, sledgehammers, Dłuta i kliny pracowników przerwać klokopot stali behemoths.


Massive slabs of carved up ships, plunge into the water, raising clouds of mist. Massive płyty z rzeźbione na statkach, jeszcze w wodzie, podnoszenie chmury mgła.


After the huge pieces crash into the water like glaciers calving, they are winched onto shore where they are cut up into bite-size pieces weighing hundreds of pounds then lifted and loaded by teams of guys--who sing in rhythm as they walk lock-step carrying the very heavy inch-thick steel plates--onto trucks Po ogromnym sztuk katastrofy w wodzie jak cielenia lodowców, są one winched na brzeg, gdzie są rozbierane na bite-size sztuk ważących setki funtów, a następnie załadowany podnoszone przez zespoły faceci - którzy śpiewają w rytm jak oni pieszo-lock krok przeprowadzania bardzo ciężkiego cali stali o grubości płyty - na ciężarówkiThese metal scraps are sold (very profitably by the owners who live in huge mansions in town) as scrap metal across the country and Asia (with some reworked into 'new' ships). Te skrawki metali są sprzedawane (bardzo korzystnie przez właścicieli którzy mieszkają w ogromnym dworów w mieście) jako złom w całym kraju oraz Azja (z pewnymi zmianie na "nowe" statków).


ShipBreaker, carrying a rusted part from a Russian ship: ShipBreaker, wiąże się z części Rusted Rosyjski statek:


Hammers at work, smashing metal into smaller pieces: Młoty w miejscu pracy, smashing na mniejsze kawałki metalu:Ships reach to the sky: Statki dotrzeć do nieba:This ShipBreaking installation exists because of the tide. Tę ShipBreaking instalacji istnieje ze względu na fali. It is one of those places -- like the Bay of Fundy in Canada -- where a host of geographical circumstances come together to create exceptionally large differences between the twice-daily high and low tides. Jest to jedno z tych miejsc - jak Zatoka Fundy w Kanada - gdy gospodarz uwarunkowania geograficzne wspólnie stworzyć wyjątkowo duże różnice pomiędzy dwa razy dziennie wysokich i niskich pływów. Coupled with a soft, shelving beach, the tides at Alang make shipbreaking possible with a minimum of construction. Połączonego z miękką, regały plaży, pływów w Alang Marka shipbreaking możliwe z minimalną budowy. There are no piers or drydocks. Nie ma mola lub drydocks. Ships are simply run onto the shore, and sometimes even pulled by the ShipBreakers towards their final destination. Statki są po prostu uruchomić na brzegu, a czasami nawet ściągnięte przez ShipBreakers do ich miejsca docelowego.


ShipBreakers live in hovels built of scrap, with no showers, toilets or latrines. ShipBreakers mieszkają w hovels zbudowany złomu, bez prysznice, toalety lub latrines. You can see such hovels from space using google map: Można zobaczyć takie hovels z kosmosu za pomocą google map:
[link] [link]
(Alang, India) (Alang, Indie)
They have come from poor villages on the other side of India, lured by wages that start at $1.50 a day, to work at dangerous jobs, protected only by their scarves and sandals. Mają one pochodzić z biednych wsi po drugiej stronie Indie, lured by płace, które zaczynają się od 1,50 dolarów dziennie, do pracy w niebezpiecznych miejsc pracy, chroniona jedynie przez ich chusty i sandały.


They suffer broken ankles, severed fingers, smashed skulls, malarial fevers, chol-era, dysentery and tuberculosis. Cierpią one łamane kostek, oddzielone palce, smashed czaszki, malarii gorączka, chol-era, dysentery i gruźlicy. Some are burned and some are drowned. Niektóre z nich są spalone, a niektóre są zatopione. Nobody keeps track of how many die here from accidents and disease. Nikt nie śledzi ile umiera tutaj od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób.

Ship breaking is done from 7 AM to 11 PM (same crew) with two half hour breaks and an hour for lunch (supper is eaten after they go home at 11); 14 hours a day, 6-1/2 days a week (off half day Friday for Muslim observations). Wysyłka łamiącym się zrobić od 7 rano do 11 PM (te same załogi) z dwoma pół godziny przerwy i godziny na obiad (kolacja jest spożywana po przybyciu do domu 11); 14 godziny na dobę, 6-1/2 dni w tygodniu ( off pół dnia piątek na obserwacje muzułmańskich).

Workers in Alang begin stirring around 7:30 am. Pracowników w Alang rozpocząć mieszając około 7:30 rano. Some wash from a bucket on the muddy ground outside their huts. Niektóre z umyć wiadro na ziemi muddy poza ich domków. Others squat by puddles, dipping toothbrushes in the yellow water and cleaning their teeth. Inni squat przez kałuże, szczoteczki do zębów zanurzenie w wodzie żółty i czyszczenia zębów. There's early morning coughing all around. Jest wcześnie rano kaszel wszystkich wokół.
At this hour, the chief activity is along the strip of shacks that serve the workers' needs: a barber's stall and a tailor's, a man who does laundry and a Muslim prayer leader, vendors who sell bicycle parts, kerosene lamps, sodas, cigarettes, fruit and eggs. Na tej godziny, szef działalności jest wzdłuż taśmy z shacks, że służyć potrzeb pracowników: fryzjer, stoisko i indywidualnych, którzy nie człowiek pralni i muzułmańskie modlitwy lidera, sprzedawców którzy sprzedają części rowerowe, lampy nafty, napoje gazowane, papierosy , Owoców i jaj.

The men live in shacks they have built out of lumber harvested from the ships. Ludzie żyją w shacks one zbudowane z Graty zebranych od statków. The shacks are packed on the dunes behind the beach, separated by muddy alleys. W shacks pakowane są na tyle wydmy plaży, oddzielone muddy alejek. Four or eight or 12 men might live in one shack. Cztery lub osiem lub 12 ludzi może żyć w jednym shack. There is no furniture, no light, no water. Nie ma żadnych mebli, bez światła, bez wody.
Here is a nearby shack village, covered in lifeboats, harnessed from one of the ships: Oto shack w pobliżu miejscowości, objętych szalupy, wykorzystać jedną z statków:


Sriram Prasad, 32, with dark hair brushed forward and a bushy mustache, counts himself among the lucky men of Alang. Sriram Prasad, 32, szczotkowane ciemne włosy z przodu i krzaczkowatą mustache, liczy się szczęście wśród mężczyzn w Alang. He lives in an 8-foot-square shack with three others. Mieszka w 8-stóp kwadratowych-shack z trzema innymi. They sleep on a table. Oni śpią na stole. The walls are covered with newspapers; little triangles of colored paper hang from the ceiling. Ściany pokryte są gazety; niewiele trójkąty z papieru kolorowego zawiesza się od sufitu. He has a wife and two sons back home. Ma żonę i dwóch synów z powrotem do domu. A brother and many of his neighbors work here. A brat i wielu jego sąsiadów pracy tutaj. He gets the shack for free. On dostaje się za darmo shack.

He says he has worked here 10 years. Twierdzi, że pracował tu 10 lat. "It's hazardous -- we're always scared of getting hurt. I get bruised all the time, but I've been lucky and never seriously hurt. "Jest to niebezpieczne - jesteśmy zawsze scared of getting hurt. Uzyskać bruised cały czas, ale już nigdy nie był szczęśliwy i poważnie zaszkodzi.

"But I've seen so many people die. I've seen 100 people die before my eyes. It is just a matter of destiny." "Ale ja widziałem tak wielu ludzi umiera. Widziałem 100 osób umiera przed moimi oczami. Jest to tylko kwestia losu."
This attitude infects seemingly everyone in Alang. Ta postawa infekuje pozornie wszyscy w Alang. Destiny brings men who otherwise could not support themselves to this fiery corner of India. Destiny przynosi ludziom którzy inaczej nie mógł się do wsparcia tej fiery rogu Indie. Destiny wears them out and fills them with malaria. Destiny ścierała je i wypełnia je z malarią. Destiny deprives them of decent sanitation. Destiny pozbawia ich godnych warunków sanitarnych. Destiny burns them and crushes them. Destiny oparzenia i ich crushes im.
"The best thing is the money, which I wouldn't get anyplace else," says Prasad, "and the worst thing is not knowing how long you'll be alive." "Najlepszą rzeczą jest to pieniądze, których nie będę się wszędzie indziej," mówi Prasad ", a najgorsze jest to, nie wiedząc, jak długo będziesz przy życiu."There are no cranes, no special equipment, no safety of any kind. Nie ma żurawie, nie ma specjalnych urządzeń, nie bezpieczeństwa wszelkiego rodzaju. Often, shipbreakers don't even have shoes. Często shipbreakers nie mają nawet butów.

They carry metal scraps through the water, often cutting themselves on metal that litters the beach. Oni wykonują skrawki metali w wodzie, często się na cięcia metalu, że mioty plaży.


Dangers arise very often: Niebezpieczeństwa wynikają bardzo często:


In a fires caused by improper oil containment inside old tankers that catches fire from the welding W pożarów spowodowanych przez niewłaściwe oleju wewnątrz obudowy starych tankowców, że połowy z ognia spawania


Asbestos and poisonous smoke that fills in the air from the ship-cutting: Azbest i trujące, że wypełnia dym w powietrzu ze statku rozbioru:"There is a shadow of death on this place," says Ram Lalit, a 22-year-old worker. "Istnieje cień śmierci na tym miejscu", mówi Ram Lalit, 22-letni pracownik. "This place is haunted by it." "To miejsce jest haunted by go".


The US Navy, which for years has insisted on scrapping its ships in the United States, now also sends them abroad -- here to India, or to similar beachfronts in Pakistan or Bangladesh. US Navy, która od lat ma nalegał na złomowanie swoich statków w Stanach Zjednoczonych, teraz także wysyła je za granicą - tu do Indie, lub do podobnych beachfronts w Pakistan i Bangladesz."I was two feet away," says Shiv Shankar, 38. "Byłem dwa metrów," mówi Shiv Shankar, 38. "I was talking to them. The last thing I said was, 'Why don't you work faster? It's time to get this job over with.'" The whole section broke off and plunged 40 feet into the ship's hold. "I mówił do nich. Ostatnią rzeczą I rzekł był," Dlaczego nie można pracować szybciej? Nadszedł czas na pracę nad tym. "Cała sekcja połamał i off plunged 40 stóp do ładowni statku. Three men died from head injuries. Trzech mężczyzn zmarł od urazów głowy. Five survived. Pięć przetrwał. None was wearing a hard hat. Brak było noszenie twardego kapelusz. "This was God's will," says a supervisor, Toofani Bhai, 32. "To było woli Bożej," mówi opiekunem, Toofani Bhai, 32. "Nothing could be done about it. I felt hurt -- it pained me. I was among those who picked up the bodies and put them on the ambulance." "Nic nie można zrobić na ten temat. Czułem hurt - pained mnie. Byłem wśród tych, którzy odebrali organów i umieścić je na pogotowia."


"Alang," he says, "is a colony of the dead -- breathing, walking dead men." "Alang," mówi, "jest kolonią z martwych - oddychanie, chodzenie umarli". After the section fell, the owner of the yard called for Alang's single ambulance. Po sekcji spadła, właściciel wezwał do stoczni Alang jednolitego pogotowia. It happened to be available. To stało się dostępne. Digvijay H. Sarviya, the driver, says that when he got to the accident scene it appeared that two men were dead and one was near death. Digvijay H. Sarviya, kierowcy, mówi, że kiedy dostał się do sceny wypadku okazało się, że dwóch mężczyzn były martwe i jeden był blisko śmierci. He decided to load all three into the ambulance, because he wasn't sure. On postanowił, aby załadować wszystkie trzy do pogotowia, ponieważ nie był pewny.
The trip to the hospital took 2 hours. Podróż do szpitala zajęła 2 godziny. By that time all 3 were dead. Do tego czasu wszystkie 3 były martwe.
The scrapyard owners look on from their porches, sipping sweet milky tea. W scrapyard właścicieli patrzeć na ich ganki, smakowania słodkiej herbaty z mlekiem. Walking to or from the yards, the men of Alang seem listless, worn out, beaten down. Zwiedzanie lub ze stoczni, ludzie z Alang wydaje listless, worn out, pobity. But they are diligent workers. Ale są staranne pracowników. At Plot 66, two men, facing each other, pull on the ends of a large hacksaw, like lumberjacks, cutting the copper pipes of a boiler. Na Działka 66, dwóch mężczyzn, stojących przed sobą, wyciąganiem na końcach dużą Hacksaw, jak Lumberjacks, do cięcia rur miedzianych z kotła. They've been at it since 3 pm the day before. Zostały one już na niej od 3 po południu dzień przed. They expect to finish toward sundown the next day. Oni oczekują, aby zakończyć na sundown następnego dnia.

Back and forth, in a patient trance, with an unvarying stroke, they pull at the saw. Iz powrotem, w pacjenta trance, z unvarying udar mózgu, wyciąganiem na ich widział.
"It's how we earn our bread," says Ram Sanwarey, 38. "To jak zarobić nasz chleb", mówi Ram Sanwarey, 38.


Wrapped in an orange shroud, workers carry the body of Shahade Ram, 35, who had worked here five years. Zapakowane w pomarańczowy shroud, pracownicy wykonują ciała Shahade Ram, 35, którzy pracowali tutaj miał pięć lat. He had complained of a cough and chest pain. Miał skarżył na kaszel i ból w klatce piersiowej. A self-styled doctor told him he would be fine and gave him a glucose injection. A self-stylizowany lekarz powiedział mu będzie grzywny i oddał mu glukozy wstrzykiwań. At 1 am he had died in his hut. Na 1 am on zmarł w jego chata.
The body is placed on the pile, made out of wood scavenged from a ship. Jednostka jest umieszczony na stosie, wykonanych z drewna scavenged od statku.
There is a brief distraction: A fire at a plot 200 yards away has sent workers running in all directions. Jest krótki rozrywka: pożar na działce 200 stocznie daleko wysłał pracowników działa we wszystkich kierunkach. It ends with the concussive explosion of an oxygen canister. To kończy się z concussive wybuch tlenu canister.
Seven men walk around the pyre, chanting, "Ram, nam, satya hai," and lighting the fire with burning bundles of reeds. Siedmiu mężczyzn chodzić wokół pyre, chanting, "Ram, nam, satya hai", a oświetlenie ogień z spalanie zestawów trzcina.

Bright orange flames leap from the pyre, and the men back away from the heat. Bright pomarańczowe płomienie krok od pyre, a ludzie z powrotem od ciepła. A few leave. Kilka urlopu. One rings a bicycle bell as he walks away. Jednym z pierścieniami na rowerze, spacery jak dzwon away.
The fire burns for a long time, until finally the tide comes in, washing away what little remains of Shahade Ram. Ogień pali na długi czas, aż wreszcie przychodzi w tide, mycia się, co niewiele pozostaje Shahade pamięci RAM.


Now, has your today's perception of the world changed, after seeing these images and hearing this story? Teraz ma swoje dzisiejsze spojrzenie na świat zmieniło, skoro po tych obrazów i wysłuchaniu tej historii?
Expect more similar visual research posts in the future. Spodziewać więcej podobnych badań wizualnych stanowisk w przyszłości.
Zmieniony ( 28.08.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.